بلاگ


به گوشه‌ی امیر اصغری در آموزش ریاضی خوش آمدید. امیدوارم از آنچه می‌خوانید یا می‌بیند لذت ببرید و بیاموزید و لذت خود را و آنچه یادگرفته‌اید را با دیگران به اشتراک بگذارید

Assessments Conceptual Understanding Teaching Ideas

When Imaginary gets Real

One of the many interesting aspects of imaginary numbers is that we can use them to find out “real” facts…
Read More
Assessments Conceptual Understanding Teaching Ideas

i Cycle

Where is (i^{127})?  If you have read i Cycle, the Sum of Powers, you have already experienced the powers of…
Read More
Assessments Conceptual Understanding Teaching Ideas

i Cycle, the Sum of Powers

[1+i+i^2+i^3+…+i^{57}] Do I need to say what the question is? “Find the sum!” is the immediate question that comes to…
Read More
Books Opinions

سیصد و شصت و پنج مساله

سالها پیش، وقتی که معلم بودم، کتابی منتشر شد با عنوان «‫۳۶۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍رای‌ ۳۶۵ روز» که بنابر شناسنامه ی…
Read More
Opinions

کنفرانس آموزش ریاضی

انتشار مقاله ی مشترک ام با شراره دستجردی در مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی انگیزه ای شده نگاهی به…
Read More
Opinions

چگونه بنویسیم و ننویسیم

سالهاست که هی به آدم های مختلف می گم چه جوری بنویسند و چه جوری ننویسد. آنقدر که  دیگه فکر…
Read More
Algebra Teaching Ideas

Artin’s Algebra!

This post has nothing to do with Michael Artin Algebra! Artin of this post is my son, and this is…
Read More
Number Theory Research Starter Teaching Ideas

Read Euler, Read Euler!

“Read Euler, read Euler, he is the master of us all” written by Robin Wilson or “Euler: the master of…
Read More
Algebra Teaching Ideas

Structure, Structure, Structure!

Look at this equality: (a + b) + c = a + (b + c) or this one: a ….
Read More
Teaching Ideas

Plan for the Unexpected!

Whatever you teach (or learn), you should look for the links, the more unexpected, the better.  This post is the…
Read More
Teaching Ideas

Plan for the Mess!

“Plan for the mess” is one of my favourite teaching ideas. The idea is to bring students to a point…
Read More
Teaching Ideas

Proof-Generated Definitions!

Okay, for a long time, I didn’t know what to blog about. Now, I have decided to write about my…
Read More
1 2 3 4