بلاگ


به گوشه‌ی امیر اصغری در آموزش ریاضی خوش آمدید. امیدوارم از آنچه می‌خوانید یا می‌بیند لذت ببرید و بیاموزید و لذت خود را و آنچه یادگرفته‌اید را با دیگران به اشتراک بگذارید

Algebra Teaching Ideas

Artin’s Algebra!

This post has nothing to do with Michael Artin Algebra! Artin of this post is my son, and this is…
Read More
Number Theory Research Starter Teaching Ideas

Read Euler, Read Euler!

“Read Euler, read Euler, he is the master of us all” written by Robin Wilson or “Euler: the master of…
Read More
Algebra Teaching Ideas

Structure, Structure, Structure!

Look at this equality: ( (a + b) + c = a + (b + c) ) , or this…
Read More
Teaching Ideas

Plan for the Unexpected!

Whatever you teach (or learn), you should look for the links, the more unexpected, the better.  This post is the…
Read More
Teaching Ideas

Plan for the Mess!

“Plan for the mess” is one of my favourite teaching ideas. The idea is to bring students to a point…
Read More
Teaching Ideas

Proof-Generated Definitions!

Okay, for a long time, I didn’t know what to blog about. Now, I have decided to write about my…
Read More
1 2 3 4