Category: درک عدد

  • ۱۲۳-۳

    ارزش مکانی

  • ضرب عدد در ۱۰

     دریکی از فعالیت‌‌نماهای کتاب سوم بعد از چند مثال در مایه‌های  از دانش‌آموزان خواسته می‌شود که به سوال زیر جواب بدهند بین تعداد صفرهای دو عدد و تعداد صفرهای حاصل‌ضرب چه رابطه‌ای وجود دارد؟‌ اتصال دادن ضرب در ۱۰ به تعداد صفرها اشتباه اندر اشتباه است فرض کنید دانش‌آموز از این فعالیت‌نما این نتیجه را […]