Category: Proof

  • قصه های مجید، فصل پنجم

    این قسمت: وقتی مجید به نویسنده ی قصه هایش هم رحم نمی کند اول از آمنه ابراهیم زاده، دانشجوی قدیم ام و دوست سال های جدیدم تشکر کنم که این معدن «طلا» را از کتاب ریاضی نهم برایم فرستاد راستش همین تیکه، می تواند خوراک همه ی روزهای قرنطینه ام باشد. ولی چون قول داده […]