Category: School Maths

  • از یک تا انتگرال، قسمت دوم

    این  قسمت: تا شش این قسمت از صفحه ی یک کتاب ریاضی اول دبستان و این اولین جمله ی کتاب تعداد شکل های مثل هم را بشمار و بگو تا صفحه شصت و هفت کتاب و این جلمه در پاورقی دانش آموزان تا این مرحله تا ۵ را بدون شمارش شناسایی می کنند. در آموزش […]

  • از یک تا انتگرال، قسمت اول

    این قسمت: سواد همه نوشته های قبلی من را به این نتیجه رساند که همه مشکلاتی که در کتاب های درسی به آن اشاره می کنم از بی سوادی بسیاری از مولفین و بدتر از آن عدم تمایل آنها به با سواد شدن است. به همین دلیل تصمیم گرفتم حداقل ابزار با سواد شدن را […]

  • قضیه عروس

    درست وقتی فکر می کنی می دونی همین اول بگم اونقدر از کتاب های درسی نا امیدم که دیگه حال اینکه در موردشون بنویسم ندارم. برای همین آخر این نوشته فقط یه گیر کوچولویی به کتاب هشتم می دم. چرا کتاب هشتم. چون کتاب هشتم اونجایی است که قضیه ی مورد اشاره ی این نوشته […]