طراحی ها

نگاه کن، توصیف کن

  • داخل قسمت هلالی ح؟ (امیدوارم منظور شما رو درست متوجه شده باشم

    • راستش هدف ام این است که ببینم بدون هیچ توضیحی چه دیده می شود. ولی اگه منظورت رو درست متوجه شده باشم تو به نقطه در حالت متحرک نگاه کرده ای و سعی کرده ای یه جوری ببینی مکان هندسی اون کجاست. این منظور من نبوده و راستش از هر شکل به شکل دیگر کاملا جای خط را به طور تصادفی انتخاب کردم

  • در واقع انگار بهتره فریم به فریم نگاه کنیم نه مثل فیلم
    یه جوابی که درباره هر فریم درست باشه