تفریق با تمرکز روی عددی که از آن کم می شود

تفریق با تمرکز روی عددی که کم می شود

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths) on

نسبت

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

نسبت و درصد

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

نسبت و درصد و کسر

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

نسبت و کسر را چگونه به هم تبدیل کنیم

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

تقسیم

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

تقسیم،آمادگی برای کسر

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

تقسیم، آمادگی برای کسر

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

تقسیم به کسر

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

کسر روی خط

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

به سمت خط اعداد

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

کسرهای بزرگ‌تر از واحد

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

تقسیم به کسر به نسبت

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

الگوها ۱

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

الگوها ۲

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

الگوها ۳

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

ضرب کسرها

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

صفر بودن برداشتن

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

صفر چیزی است

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

صفر جای خالی چیزی است

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

کوچک‌ترین مضرب مشترک

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

معمای امیر اقلیدس

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

الگوریتم معمای امیر اقلیدس

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Amir Asghari (@amir.asghari.maths)

>