وبسایت درس تاریخ ریاضی که در شهید بهشتی ارایه کردم یه چند وقت بعد از تاریخ ریاضی شریف. وبسایت را یکی از بچه های کلاس درست کرد. سایت هم اکنون فعال  نیست. بنابراین اگه «سوالات خود را بپرسید» کسی نیست که جواب دهد. ولی به جاش پر است از جینگول وینگول های جالب 

>