اول قرار بود نام این صفحه «رسیده ها» باشد. ولی وقتی زهره پندی نوشته ی  خودش را تحت عنوان «بازاندیشی من بر ارزشیابی غیر انسانی» برایم فرستاد، انقدر از ایده خوشم آمد که عنوان صفحه را به «بازاندیشی ها» تغییر دادم. خوبی اولین بازاندیشی این است که به نوعی تعریف می کنند که آنها قرار است چه باشند: بازاندیشی یکی یا چند تا از نوشته های سایت با مثال هایی که توسط خود شما اضافه شده است. قسمت متن حداکثر دو صفحه و قسمت مثال ها حداکثر دو صفحه خواهد بود. اگر خواستید از یکی از اینها بکاهید و بر دیگری بیافزایید باید از متن بکاهید و بر مثال ها بیافزایید، نه برعکس. نوشته ها اگر با روح سایت هماهنگ باشند بدون دخل و تصرف من در اینجا قرار خواهند گرفت

[su_posts template=”templates/teaser-loop.php” id=”” posts_per_page=”10″ post_type=”post” taxonomy=”category” tax_term=”reflections” tax_operator=”IN” author=”” meta_key=”” offset=”0″ order=”DESC” orderby=”date” post_parent=”” post_status=”publish” ignore_sticky_posts=”no”]
>