ارزشیابی غیرانسانی ریاضیات، قسمت سوم

قسمت سوم: وقتی آنچه می خواهیم نیست در قسمت دوم «ارزشیابی غیر انسانی ریاضیات» خواندیم که اولین سوالی که باید در هر ارزشیابی بپرسیم این است که «چه می خواهیم». راستش اگر این سوال را نپرسید یا بپرسید و جواب آن را ندانید، استفاده کردن یا نکردن از آن ارزشیابی فرقی نمی کند چون وقتی نمی دانید چی قرار است بدست آید، نمی توانید بدانید چی بدست آمده است یا نیامده است. خلاصه اینکه نمی توانید ارزشیابی خود را ارزشیابی کنید همچنان در قسمت دوم خواندیم که خیلی از وقت ها، ما می دانیم چه می خواهیم ولی آنچه ما […]

ارزشیابی غیر انسانی ریاضیات، قسمت دوم

قسمت دوم: سوال اصلی بودن یا نبودن نیست؛ سوال اصلی این است که چه می خواهیم در قسمت اول «ارزشیابی غیر انسانی ریاضیات» خواندیم که می توانیم با تمرین های رایج به دو شکل برخورد کنیم کبک وار و بدون توجه به تکنولوژی ای که همه ی جنبه های دیگر زندگی را احاطه کرده محترمانه وار و با توجه و احترام به تکنولوژی و ماشین های محاسبه گر مهم ترین نکته اینجاست که یک تمرین یکسان با توجه به اینکه ما کدام نوع برخورد را اتخاذ کنیم، توانایی های متفاوتی را از دانش آموز خواهد طلبید اما خیلی از وقت […]

ارزشیابی غیرانسانی ریاضیات، قسمت اول

این قسمت: مقدمه این را می نویسم تا بعضی از ابهامات سخنرانی «ارزشیابی غیر انسانی ریاضیات» را روشن کنم (فیلم سخنرانی در انتهای این نوشته است). سخنرانی، دو بخش داشت بخش اول: تکنولوژی و دسترسی آزاد به اطلاعات چه بخواهیم و چه نخواهیم ما را احاطه کرده است. بسیاری از مساله های ریاضیات مدرسه ای به راحتی توسط ماشین های محاسبه گر که در دسترس همه است قابل انجام اند. در نتیجه جواب به این سوال کلاسیک دانش آموزان، هر روز سخت تر از دیروز است: اگر ماشین این ها را انجام می دهد من چرا باید آنها را یاد […]

When Imaginary gets Real

One of the many interesting aspects of imaginary numbers is that we can use them to find out “real” facts (facts about real numbers).Perhaps the most used examples are the derivations of the trigonometric identities for and *.This post offers something more exciting and less-known: the radical forms of and  Consider Algebraically, simplify it and write it in the form of . We know the answer. But as a wise man once said, mathematics is all about seeing the same thing from different angles (or something like this).  So let us, calculate the same thing in some other way. We […]

i Cycle

Where is ?  If you have read $latex i$ Cycle, the Sum of Powers, you have already experienced the powers of and their hidden cycle. This is a very basic problem, and in fact, it is a prerequisite for understanding Cycle, the Sum of Powers and everything else about complex numbers (okay, it is a bit of an exaggeration to say so, but you get the point; it is very important). What is the problem here?  Notice that I could ask the “same” problem just using a different power. For example, I could ask: Where is $i^{39}$?  You see, the […]

i Cycle, the Sum of Powers

    Do I need to say what the question is? “Find the sum!” is the immediate question that comes to mind when you start mathematics. When you gain more experience in mathematics, you learn to ask a deeper question: What is the pattern? You know, 57 is irrelevant. The only important thing here is the general question of the finding the sum without actually doing all the additions. However, to get to the point of finding the sum without actually doing all the additions, we should experiment with actual additions first! For example, let us find the sum of […]