Curious, honest, and candid conversations with individuals whose professional lives are intertwined with mathematics.

آدم ها و ریاضیات پروژه ای است تاریخ شفاهی گونه که در ابتدا با این هدف شروع شد که زندگی ریاضی دانان و تاریخ دانشکده های ریاضی را از نگاه آنها  به تصویر بکشد. تعریف اولیه پروژه اینچنین بود

گپ و گفتی کنجکاوانه، صادقانه و بی پرده با آنها که از دانشکده‌های ریاضی گذر کرده اند

ولی خیلی زود، تعریف اولیه محدودیت خود را بروز داد. برای مثال، وقتی از «فریدون شهیدی» برای شرکت در پروژه دعوت شد، او به این نکته اشاره کرد که او در دوره لیسانس در دانشکده ریاضی نبوده است و در دانشکده فنی بوده است و فکر کرد به همین دلیل شاید برای شرکت در پروژه مناسب نباشد. به همین دلیل، تعریف پروژه به تعریف زیر تغییر کرد

گپ و گفتی کنجکاوانه، صادقانه و بی‌پرده با آدم هایی که ریاضیات زندگی حرفه ای آنهاست

ولی دوباره خیلی زود، تعریف دوم هم محدودیت خود را بروز داد. برای مثال، وقتی از «مژده بنفشه» برای شرکت در پروژه دعوت شد، او به این نکته اشاره کرد که این فیزیک است و نه ریاضی که زندگی حرفه ای اوست، اگر چه به ریاضی احترام می گذارد و از آن استفاده می کند. به همین دلیل، تعریف پروژه به تعریف زیر تغییر کرد

گپ و گفتی کنجکاوانه، صادقانه و بی‌پرده با آدم هایی که زندگی حرفه ای آنها به ریاضیات گره خورده است


همواره اصول زیر در پروژه رعایت شده است

مصاحبه ها کنجکاوانه، صادقانه و بی پرده هستند

مصاحبه ها بیان رزومه آدم ها نیستند

مصاحبه ها تلاش می کنند عوامل بیرونی که در شکل گیری فکری مصاحبه شونده نقش داشته اند را به تصویر بکشند

مصاحبه ها به طور خاص به آدم ها و ایده هایی که در شکل گیری فکری مصاحبه شونده نقش داشته اند و چگونگی تاثیر آنها توجه میکند

مصاحبه ها با سوال های از پیش مشخص شده طراحی نمی شوند و جهت آنها و نوع سوال هایی که پرسیده می شود در حین مصاحبه و با توجه به آنچه مصاحبه شونده بیان می کند تعیین میشود

مصاحبه ها تلاش می کنند مصاحبه شونده را به بیان «ساده» ای از ریاضیاتی که انجام می دهد تشویق کند

بعد از انجام مصاحبه ها، آنها ویرایش می شوند و تلاش می شود که در یک قالب داستانی و منسجم قرار گیرند. محصول نهایی فقط پس از تایید مصاحبه شونده، روی کانال یوتیوب پروژه منتشر خواهد شود

چرایی و چگونگی پروژه در ۱۵ دقیقه

کلیک روی خانه های رنگی شما را به داستان آدم آن خانه روی یوتیوب می برد. خانه های سیاه وسفید هنوز منتشر نشده اند

فصل چهارم