قصه‌های مجید

قصه های مجید، فصل هشتم

این قسمت: معلمِ مجید همسایه در آنچه که گذشت خواندیم که تغییر ذهنی یک ساختار یادگرفتنی است. در این قسمت،...

قصه های مجید، فصل هفتم

این قسمت: بچه همساده بعد از اینکه در قسمت های قبلی همه را از زندگی بیزار کردم تصمیم گرفتم این...

قصه های مجید، فصل ششم

این قسمت: گاوسِ مجید اینها این قسمت یه کمی با قسمت های قبلی فرق می کنه چون یه جورهایی مروری...

قصه های مجید، فصل پنجم

این قسمت: وقتی مجید به نویسنده ی قصه هایش هم رحم نمی کند اول از آمنه ابراهیم زاده، دانشجوی قدیم...

قصه های مجید، فصل چهارم

این قسمت: مریمِ مجید اینها در قصه های مجید ۲ ، ناراحتی خودم را از اینکه مریم حرکت مجید گونه...

قصه های مجید، فصل سوم

این قسمت: وقتی مریم نپرسیده می جوابد اول اینکه می دانم ادبیات عنوان این قسمت چندان درست نیست. ولی وقتی...

قصه های مجید، فصل دوم

این قسمت: وقتی مجید فکر می کند، مریم اندازه می گیرد با مجید آشنا شدیم. این قسمت با مریم داستان...

قصه های مجید، فصل اول

این قسمت: وقتی به مجید وحی می شود راستش مدت هاست که می خواستم در مورد استفاده از حسن و...