سیصد و شصت و پنج مساله

سالها پیش، وقتی که معلم بودم، کتابی منتشر شد با عنوان «‫۳۶۵ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍رای‌ ۳۶۵ روز» که بنابر شناسنامه ی کتاب، برگرفته  از «مجله شورای ملی معلمین ریاضی آمریکا» بود. فکر نمی کنم گفته بود کدام مجله ولی به هر حال اونقدر م‍س‍اله‌ های جمع آوری شده خوب بودند که خیلی فوری شدند م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ های کلاس درس من. تو این سالها از خیلی از آنها بارها و بارها استفاده کردم تا جایی که اصلا یادم رفته بود که منبع آنها چیست. تا اینکه گروهی در تارنمای «دوست ریاضی من» شروع کرد به اشتراک گذاری م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ های اون کتاب و من هنوز هم بعد از بیشتر از بیست سال عاشق اون ها. ولی این بار هر مساله ای رو فقط به شکل یه مساله که قرار است در  کلاس استفاده کنم نگاه نمی کردم. به طور طبیعی آنها را از دریچه ی دانش و تجربه ی این بیست سال و اندی نگاه می کردم. اینطوری شد که در گروه به جای اینکه م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ها رو حل کنم می نوشتم چرا آنها خوب اند و از هر یک چگونه می توان استفاده کرد یا اینکه با هر یک چه می توان کرد. خلاصه اینکه این نوشته ها یواش یواش برای خودشون شدن یه مجموعه. به همین دلیل تصمیم گرفتم به تدریج با یک کمی توضیح اضافی و تکمیلی آنها را در اینجا باز نشر کنم. همین الان هم اگه خواستین می تونین یه حسی از اونها در «دوست ریاضی من» بگیرید.ا 

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments