۱۲۳-۲

ضرب

Multiplication Lesson-1
Multiplication Lesson-2
Multiplication Lesson-3
Multiplication Lesson-4
Subscribe
Notify of

2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
سمیه شعبانی
2 years ago

درود بر شما و خداقوت بیکران
اندیشه‌ورزیهای تا کنون من درباره ی موضوع ضرب و کتاب سوم
مفهوم: مفهوم ضرب را از طریق محاسبه پیش می برد و نه با ایجاد فرصتی برای تولید ایده ها و جمع بندی مفهوم که ضرب چیست و چه کمکی می کند
حیف که چنین فرصتی از دانش آموزان دریغ شده که با مسئله ای مواجه شوند، ایده تولید کنند و در معرض ایده های دیگر دوستان قرار بگیرند و به مرور مفهوم را عمیقتر تجربه کنند
نماد: احتمالش خیلی کمه که با این سبک، 3×4 را دانش آموزان نمایش عددی ببیند. چون فرصتی برای این موضوع، مهیا نشده و فقط این رو قسمتی از عملیات می بینه که قراره محاسبه کنه و پاسخش رو اعلام کنه
محاسبه: نه به عنوان ابزاری انتخابی در سیستم عددی ده دهی که می تونه پاسخی رو در این دستگاه به دست بیاره بلکه با مفهوم گره کور زده شده
بازنمایی: فرصتی برای تولید بازنمایی های مختلف پس از در معرض مسئله های باز و دارای قابلیت متفاوت دیدن ایجاد نشده و به شکل غیر معنی داری فقط آموزش داده شده