اولین مجله ریاضی ایران

داشتم برای نوشتن یکی از «او کیست؟»ها تحقیق می کردم که در کمال شگفتی و ناباوری با متن زیر روبرو شدم

مجله یکان. سال یکم. شماره سیزدهم

هم خوشحالم از این کشف، هم ناراحت و عصبانی. خوشحال برای اینکه رد جدیدی از آنچه می توان به آن اولین مجله ریاضی ایران گفت پیدا شده است. ناراحت و عصبانی از اینکه هی فقط چیزها را تکرار می کنیم بدون اینکه به خودمان زحمت چک کردن بدهیم و به آدمهای ناموجود اعتبار می دهیم و زحمات و کارهای آدم های موجود را نادیده می گیریم. مثالی از این آدم های ناموجود که نمی خواهم نام ببرم که موجودیت اش افزوده شود همان است که سال ها به اشتباه هی اینور و آنور اولین مجله ریاضی ایران را به او نسبت دادند. داستان او اینجاست . راستش می خواستم اسم این نوشته را بگذرام «ما کیستیم؟» و هی غر بزنم. ولی دیدم با این کار به موجودیت آن ناموجود خواهم افزود چون هر که دنبال اولین مجله ریاضی ایران بگردد دوباره همان اسم خواهد آمد. این شد که اسم نوشته را گذاشتم اولین مجله ریاضی ایران و هی هم این را می نویسم که اگر کسی جستجو کرد زور نوشته بچربد نسبت به آنچه موجود است

هم اکنون دو کاندید برای اولین مجله ریاضی ایران داریم

یکی مجله ای است با عنوان «حل المسایل ریاضی» که توسط علی اصغر ناصر،حسین هورفر و عبدالله ریاضی و آنهم در سال ۱۳۰۶ منتشر شده است و خوشبختانه بعضی از شماره های آن در سایت مجله های ریاضی در دسترس است. و مجله «خیام» که توسط منوچهر امین ناطقی و سعید عزیزی منتشر شده است که هنوز به جز نام رد دیگری از آن نداریم

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments